Print
"Хатан туул" хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх үе шатны төлөвлөгөө" (2012-2016 он)