Байгалийн нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээхтэй холбогдох хуулиуд

Print PDF

Хуулийн нэр

Батлагд-сан огноо

Хамгийн сүүлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан огноо

Агаар, түүнтэй холбоотой хууль

1

Агаарын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

 

2

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай

2010-06-24

 

Ан амьтан, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Амьтны аймгийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

 

2

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай

2002-11-28

2011-02-10

3

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, ан амьтан агнах, барих зөвшөөрлийн хураамжийн тухай

1995-05-22

2006-06-29

4

Ан агнуурын тухай

2000-05-05

2010-10-29

5

Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай

2002-11-07

2011-10-28

Байгаль орчин, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Байгаль орчныг хамгаалах тухай

1995-03-30

2008-01-31

2

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

 

3

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

 

Газар, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Ашигт малтмалын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2006-07-08

2011-02-10

2

Газрын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2002-06-07

2010-07-01

3

Газрын төлбөрийн тухай

1997-04-24

2009-12-24

4

Газрын хэвлийн тухай

1988-11-29

1995-04-17

5

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай

1999-12-16

2011-02-10

6

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай

2002-06-27

2011-02-10

7

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай

1997-10-23

 

 

 

 

 

 

8

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай

1994-11-15

2008-12-19

9

Геодези, зураг зүйн тухай

1997-10-31

2005-01-27

10

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс сэргийлэх тухай

2012-05-17

 

Ус, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Ус цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний тухай

1997-11-13

2003-01-02

2

Усан замын тээврийн тухай

2003-11-28

2011-01-20

3

Усны тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

2012-08-17

4

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2011-10-06

 

5

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг хориглох тухай

2009-07-16

 

6

Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай

2012-05-17

 

Ой, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Ойн тухай (шинэчилсэн найруулга)

2012-05-17

2012-08-17

2

Ойгоос хэрэглээний мод, түлээ бэлтгэж ашигласны төлбөрийн тухай

1995-05-19

2011-12-23

Газар тариалан, ургамал, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Байгалийн ургамлын тухай

1995-04-11

2010-12-09

2

Тариалангийн тухай

2004-04-22

2009-05-14

3

Таримал ургамал, үр, сортын тухай

1999-06-17

2011-01-20

4

Ургамал хамгааллын тухай

2007-11-15

2011-01-20

5

Үр тариалангийн даатгалын тухай

1999-07-02

2011-10-06

Хог хаягдал, химийн бодис, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Хог хаягдлын тухай

2012-05-17

 

2

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай

2006-05-25

2011-10-06

3

Ариун цэврийн тухай

1998-05-07

2001-01-30

4

Цөмийн энергийн тухай

2009-07-16

 

Хил, аюулгүй байдал болон онц байдал, түүнтэй холбоотой хуулиуд

1

Монгол Улсын хилийн тухай

1993-10-21

2008-12-19

2

Онцгой байдлын тухай

1995-11-14

 

3

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

2001-12-27

2008-12-19

Бусад хуулиуд

1

Барилгын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2008-02-05

2011-01-20

2

Захиргааны хариуцлагын тухай

1992-11-27

2008-05-20

3

Иргэний хууль

2002-01-10

2003

4

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1992-01-13

2000

5

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай

2007-01-11

2011-02-10

6

Чөлөөт бүсийн тухай

2002-06-28

2003-01-02

7

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай

1997-12-05

2012-01-19

8

Хүнсний тухай хууль

1999-10-07

2003-05-15

9

Татварын ерөнхий хуулийн тухай

2008-05-20

2011-12-23

10

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай

1993-05-06

2012-01-27

11

Монгол Улсын Их Хурлын тухай (шинэчилсэн найруулга)

2006-01-26

2011-12-15

 

 

 
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. Усны газар
Хөгжүүлсэн: muchworks ХХК